główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Borowie z/s ul. A. Sasimowskiego 2 , 08-412 Borowie (data wpływu wniosku do tutejszego urzędu w dniu 13.12.2021 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 172/12, 172/6, 172/40, 172/44, 172/26, 172/47, 172/25, 171/2, 171/1, 172/48, 172/49, 162/7 Głosków obręb Borowie.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zakresem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przez cały okres trwania postępowania od chwili ukazania się obwieszczenia podanego do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu, ul. A. Sasimowskiego 2, Biuro Obsługi Interesanta, w godzinach urzędowania 8.00-16.00 osobiście lub telefonicznie pod nr (25) 685 90 70 wew. 24, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Borowie z/s ul. A. Sasimowskiego 2 , 08-412 Borowie (data wpływu wniosku do tutejszego urzędu w dniu 13.12.2021 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 147, 148, 149, 178, 58, 61, 62, w miejscowości Łopacianka obręb Borowie i na działkach o nr ew. 1097, 1051, 972, 968, 966, 965, 964, 460, 458, 455, 453, 451, 1046 w miejscowości Iwowe obręb Borowie.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zakresem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przez cały okres trwania postępowania od chwili ukazania się obwieszczenia podanego do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu, ul. A. Sasimowskiego 2, w Biurze Obsługi Interesanta, w godzinach urzędowania 8.00-16.00 osobiście lub telefonicznie pod nr (25) 685 90 70 wew. 24, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że na wniosek Gminy Borowie z/s ul. A. Sasimowskiego 2 , 08-412 Borowie (data wpływu wniosku do tutejszego urzędu w dniu 10.12.2021r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej, planowanej do realizacji na działce o nr ewid. 358/1 w miejscowości Nowa Brzuza obręb Borowie.
Zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zakresem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przez cały okres trwania postępowania od chwili ukazania się obwieszczenia podanego do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu, ul. A. Sasimowskiego 2, w pok. nr 4, w godzinach urzędowania 8.00-16.00 osobiście lub telefonicznie pod nr (25) 685 90 70 wew. 24, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.
Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:
1. Urząd Gminy Borowie ? tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl
3. Sołtys wsi Nowa Brzuza - tablica ogłoszeń.
artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 741) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735)
zawiadamiam,
że w dniu 26 listopada 2021 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie strażnicy OSP w Borowiu, planowanej do realizacji na działce o nr ewid. 194/9 w miejscowości Borowie, na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowiu, ul. Leona Popławskiego 4, 08-412 Borowie.
Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie w pok. Nr 4 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 8.00-16.00 oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38 za pośrednictwem Wójta Gminy Borowie.
Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty ( 14 dni ) w:
1. Urząd Gminy Borowie ? tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
2. Biuletyn informacji publicznej Urzędu Gminy Borowie: bip.borowie.pl
3. Sołtys wsi Borowie - tablica ogłoszeń.
artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247)
z a w i a d a m i a m,
że na wniosek Pana Romana Wielgosz z dnia 22.11.2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?budowa 23 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz możliwością zabudowy uzupełniającej w postaci budynków garażowych i gospodarczych dla każdego budynku mieszkalnego na części działki nr ew. 8/8 obręb Dudka gm. Borowie.
W dniu 25.11.2021 r. Wójt Gminy Borowie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie w celu uzyskania opinii oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia z organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przedmiotowej sprawie ustalono więcej niż 10 stron postępowania, w związku z powyższym stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735) i podaje się ogłoszenie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia. Strony postępowania mają możliwość zapoznania się z dokumentami sprawy, która znajduje się w Wydziale Dróg, Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Borowiu (pokój nr 4) w godzinach pracy urzędu. Doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia. Data publikacji obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.
Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

1.Urząd Gminy Borowie ? tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
2.Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl
3.Sołtys wsi Dudka - tablica ogłoszeń.
4.Sołtys wsi Wilchta - tablica ogłoszeń