główna zawartość
artykuł nr 21

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów (data wpływu wniosku do tutejszego urzędu w dniu 22.01.2021r.), w imieniu której działa Pełnomocnik Pan Piotr Płachta, reprezentujący firmę „INSTAN” Instalatorstwo Gazowe i Sanitarne Andrzej Tomasz Noskiewicz z siedzibą w Zielonce przy ul. Kołłątaja 58, 05-220 Zielonka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN63PE o długości ok. 550,0m, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 99/23, 155/1, 156/1, 678 i 681 obręb Głosków.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zakresem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przez cały okres trwania postępowania od chwili ukazania się obwieszczenia podanego do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu, ul. A. Sasimowskiego 2, w pok. nr 5, w godzinach urzędowania 8.00-16.00 osobiście lub telefonicznie pod nr (25) 685 90 70 wew. 23, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

 1. Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl
 3. Sołtys wsi Głosków – tablica ogłoszeń.
artykuł nr 22

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Pana Daniela Kani z dnia 30.12.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej planowanej do realizacji na działkach o nr ewid.: 147/1, 147/2 i 682 obręb Głosków, gmina Borowie.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zakresem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przez cały okres trwania postępowania od chwili ukazania się obwieszczenia podanego do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu, ul. A. Sasimowskiego 2, w pok. nr 5, w godzinach urzędowania 8.00-16.00 osobiście lub telefonicznie pod nr (25) 685 90 70 wew. 23, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

 1. Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl
 3. Sołtys wsi Głosków – tablica ogłoszeń.
artykuł nr 23

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

że w dniu 31.12.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej planowanej do realizacji na działkach o nr ewid.: 2 i 449/2 obręb Borowie; 530, 502, 500 i 510/2 obręb Jaźwiny; 595 obręb Gózd, gmina Borowie.

Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 8.00-16.00 oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38 za pośrednictwem Wójta Gminy Borowie.

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

 1. Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.bip.borowie.pl
 3. Sołtys wsi Borowie – tablica ogłoszeń.
 4. Sołtys wsi Gózd – tablica ogłoszeń
 5. Sołtys wsi Jaźwiny – tablica ogłoszeń
artykuł nr 24

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

że w dniu 31.12.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z sieciową pompownią wody planowanej do realizacji na działkach o nr ewid.: 204, 332/1 i 332/2 obręb Stara Brzuza, 430 i 431 obręb Filipówka, 124 obręb Brzuskowola, 500/1 i 501 obręb Gościewicz, gmina Borowie.

Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 8.00-16.00 oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38 za pośrednictwem Wójta Gminy Borowie.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

 1. Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl
 3. Sołtys wsi Stara Brzuza – tablica ogłoszeń.
 4. Sołtys wsi Filipówka – tablica ogłoszeń
 5. Sołtys wsi Brzuskowola – tablica ogłoszeń
 6. Sołtys wsi Gościewicz – tablica ogłoszeń
artykuł nr 25

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie 

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zmianami) w związku z Uchwałą Nr XLII/238/2014 Rady Gminy w Borowiu z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie

 

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu

 projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

w dniach od 01 lutego 2021 roku do 22 lutego 2021 roku w Urzędzie Gminy w Borowiu ul.  Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie, w godzinach od 9.00-15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się dnia 17 lutego 2021 roku w Urzędzie Gminy w Borowiu o godz. 11.00.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi oraz złożyć wnioski dotyczące projektu studium. Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Borowie ul.  Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie, lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2021 roku.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: gmina@borowie.pl lub poprzez skrzynkę ePUAP, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Wójt Gminy Borowie.

 

 

Powyższe obwieszczenie umieszczono do dnia 18.03.2021 r.:

 1. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Borowiu: www.bip.borowie.pl
 2. Tablica ogłoszeń przy Urzędzie Gminy w Borowiu, ul. A. Sasimowskiego 2
 3. A/a