główna zawartość
artykuł nr 11

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 741) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

zawiadamiam,

że w dniu 02.07.2021 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej o długości 0,4 km ± 0,1 km, przewidziana do realizacji w gminie Borowie, w miejscowości Borowie, na działkach nr 531, 341/7, 439, na wniosek Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie.

Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie w pok. Nr 4 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 8.00-16.00 oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38 za pośrednictwem Wójta Gminy Borowie.

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty ( 14 dni ) w:

  1. Urząd Gminy Borowie ? tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
  2. Biuletyn informacji publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl
  3. Sołtys wsi Borowie – tablica ogłoszeń.
artykuł nr 12

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 741) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

zawiadamiam,

że w dniu 02.07.2021 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej o długości 0,7 km ± 0,2 km, przewidzianej do realizacji w gminie Borowie, w miejscowości Borowie, na działkach nr 531, 439, 342/11, 342/13, 343/3 i 530, na wniosek Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie.

Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie w pok. Nr 4 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 8.00-16.00 oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38 za pośrednictwem Wójta Gminy Borowie.

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty ( 14 dni ) w:

  1. Urząd Gminy Borowie ? tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
  2. Biuletyn informacji publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl
  3. Sołtys wsi Borowie – tablica ogłoszeń.
artykuł nr 13

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Borowie z/s ul. A. Sasimowskiego 2 , 08-412 Borowie (data wpływu wniosku do tutejszego urzędu w dniu 28.06.2021r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 160/4, 161/1 w miejscowości Głosków obręb Borowie.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zakresem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przez cały okres trwania postępowania od chwili ukazania się obwieszczenia podanego do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu, ul. A. Sasimowskiego 2, w pok. nr 4, w godzinach urzędowania 8.00-16.00 osobiście lub telefonicznie pod nr (25) 685 90 70 wew. 24, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

  1. Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl
  3. Sołtys wsi  Głosków – tablica ogłoszeń.
artykuł nr 14

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Zawiadamiam o wydaniu w dni 27 maja 2021 roku decyzji udzielającej Gminie Borowie pozwolenia wodnoprawnego:

1. na wykonanie urządzeń wodnych na dz. nr. ew. 230-233, 234/1, 234/2, 235-251, 412, 414, 417, 418/2, 262, 263, 264/1, 264/7, 264/6, 264/5, 264/4, 269-271, 272/1, 272/2, 272/3 i 329/8 obręb Borowie, gm. Borowie:

- budowę zbiornika wodnego wraz z budowlą wpustową i zrzutową,

- przebudowę koryta cieku "Dopływ spod Borowie" (rzeki Borowianki) w km 5+256-5+712,

- przebudowę rowu R-B2,

- przebudowę zbieraczy,

- likwidację trzech rowów, wylotu kolektora ?20 w km rzeki Borowianki 5+426 i dwóch wylotów na dz. nr ew. 233 i 270;

2. na piętrzenie wód powierzchniowych cieku "Dopływ spod Borowia" na budowli zrzutowej ze zbiornika i magazynowanie wód w zbiorniku

3. na pobór wód powierzchniowych z cieku "Dopływ spod Borowia" budowlą wpustową

Załączniki:
Załącznik 69 KB
artykuł nr 15

Oświadczenie Wójta Gminy Borowie - sieć wodociągowa Borowie

Załączniki:
Załącznik 31 KB