główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247)
z a w i a d a m i a m,
że na wniosek Pana Romana Wielgosz z dnia 22.11.2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?budowa 23 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz możliwością zabudowy uzupełniającej w postaci budynków garażowych i gospodarczych dla każdego budynku mieszkalnego na części działki nr ew. 8/8 obręb Dudka gm. Borowie.
W dniu 25.11.2021 r. Wójt Gminy Borowie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie w celu uzyskania opinii oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia z organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przedmiotowej sprawie ustalono więcej niż 10 stron postępowania, w związku z powyższym stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735) i podaje się ogłoszenie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia. Strony postępowania mają możliwość zapoznania się z dokumentami sprawy, która znajduje się w Wydziale Dróg, Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Borowiu (pokój nr 4) w godzinach pracy urzędu. Doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia. Data publikacji obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.
Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

1.Urząd Gminy Borowie ? tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
2.Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl
3.Sołtys wsi Dudka - tablica ogłoszeń.
4.Sołtys wsi Wilchta - tablica ogłoszeń