główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. wykonanie urządzeń wodnych na dz. nr ew. 230-233, 234/1, 234/2, 234-251, 412, 417, 418/2, 262, 263, 264/1, 264/7, 264/6, 264/5, 264/4, 269-271, 272/1, 272/2, 272/3, 273/2 i 329/8 obręb Borowie, gm. Borowie:
  • budowę zbiornika wodnego wraz z budowlą wpustową i zrzutową;
  • przebudowę koryta cieku "Dopływ spod Borowie" (rzeki Borowianki) w km 5+256-5+712;
  • przebudowę rowu R-B2;
  • przebudowę zbieraczy;
  • likwidację trzech rowów, wylotu kolektora ?20 w km rzeki Borowianki 5+426 i dwóch wylotów na dz. nr ew. 233 i 270;
  1. piętrzenie wód powierzchniowych cieku "Dopływ spod Borowia" na budowli zrzutowej ze zbiornika i magazynowanie wód w zbiorniku;
  2. pobór wód powierzchniowych z cieku "Dopływ spod Borowia" budowlą wpustową.