główna zawartość
artykuł nr 21

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku

artykuł nr 22

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

Załączniki:
Załącznik 18 KB
artykuł nr 23

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na 2021 rok z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Działając na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057), Wójt Gminy Borowie unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na 2021 rok z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ogłoszony 29 lipca 2021r. Zarządzeniem nr 74/2021, z uwagi na fakt, że do dnia zakończenia terminu składania ofert tj. do dnia 20.08.2021r. w ramach w/w konkursu nie wpłynęła żadna oferta.
Załączniki:
Załącznik 33 KB
artykuł nr 24

Informacja o wyniku naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej

W dniu 30 lipca 2021 roku zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Borowie i tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ogłoszenie dotyczące naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego zlecanego sektorowi pozarządowemu w 2021 roku.W wyznaczonym terminie tj. do dnia 13 sierpnia 2021 roku żadna organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) nie wskazały osób do składu Komisji Konkursowej.Zgodnie z art. 15 ust. 2da pkt 1 ww. ustawy, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji Konkursowej może ona działać bez udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Biorąc pod uwagę powyższe, przedmiotowe Komisje Konkursowe działać będą bez udziału przedstawicieli ww. organizacji i podmiotów.
artykuł nr 25

Ogłoszenie o przetargu

Załączniki:
Załącznik 22 KB
Dostępne podkategorie:
Komunikaty i ogłoszenia - rok 2018