główna zawartość
artykuł nr 6

Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Gminy Borowie

Załączniki:
Załącznik 483 KB
artykuł nr 7

Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Gminy Borowie

Na podstawie § 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz § 12 ust. 1 Statutu Gminy Borowie przyjętego Uchwałą Nr XLVII/225/2018 Rady Gminy Borowie w dniu 25 września 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 23 października 2018 roku, poz. 10019), z w o ł u j ę XXXII sesję Rady Gminy Borowie w dniu 23 czerwca 2021 roku o godz. 1400, która odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu z proponowanym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie XXXII sesji Rady Gminy
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy.
 4. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu za rok 2020.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności GOK oraz GBP w Borowiu za rok 2020.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności SP ZOZ w Borowiu za rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu za 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 11. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
 12. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 cytowanej na wstępie ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji Rady Gminy.

Załączniki:
Załącznik 999 KB
artykuł nr 8

Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Gminy Borowie

Na podstawie § 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz § 12 ust. 1 Statutu Gminy Borowie przyjętego Uchwałą Nr XLVII/225/2018 Rady Gminy Borowie w dniu 25 września 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 23 października 2018 roku, poz. 10019), z w o ł u j ę XXXI sesję Rady Gminy Borowie w dniu 16 czerwca 2021 roku o godz. 1400, która odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu z proponowanym porządkiem obrad:

 

 

1.   Otwarcie  XXXI sesji Rady Gminy.

2.   Przyjęcie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy.

4.   Przedstawienie Raportu o stanie Gminy za rok 2020.

5.   Debata nad  Raportem o stanie Gminy za rok 2020.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borowie wotum zaufania za 2020 rok.

7.   Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowie za 2020r.

8.   Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Borowie za 2020r.

9.   Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Borowie za 2020r.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Borowie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020r.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020r.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Borowie do kategorii dróg gminnych.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

15.  Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.

16.  Zapytania, interpelacje i sprawy różne.

17.  Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 cytowanej na wstępie ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji Rady Gminy.

artykuł nr 9

Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Gminy Borowie

 

Borowie, dnia 14.05.2021r.

 

Radni Rady Gminy Borowie

  Na podstawie § 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz § 12 ust. 1 Statutu Gminy Borowie przyjętego Uchwałą Nr XLVII/225/2018 Rady Gminy Borowie w dniu 25 września 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Maz.  z dnia 23 października 2018 roku, poz. 10019), z w o ł u j ę XXX sesję Rady Gminy Borowie w dniu 20 maja 2021 roku o godz. 1400, która odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu z proponowanym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie  XXX sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Borowie za rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o poparciu Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 1. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
 2. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
 3. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 cytowanej na wstępie ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji Rady Gminy.

artykuł nr 10

Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy Borowie

Załączniki:
Załącznik 75 KB