główna zawartość
artykuł nr 1

Ochotnicza Straż Pożarna w Chrominie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż samochodu strażackiego

1.   Nazwa i siedziba sprzedającego:

Ochotnicza Straż Pożarna

w Chrominie
08-412 Borowie

2.   Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu:

1) Marka i model – STAR P 244L
2) Pojemność silnika – 6842 cm3
3) Moc – 110 kW
4) Stan licznika –46494 km
5) Kolor nadwozia – czerwony
6) Paliwo – olej napędowy
7) Skrzynia biegów – manualna
8) Rok produkcji – 1983 r.
9) Data pierwszej rejestracji – 09.09.1983 r.
10) Data ważności badania technicznego – 30.01.2020 r.
11) Data ważności ubezpieczenia OC – 31.12.2019 r.

12)  Samochód z napędem 4x4

13) Stan techniczny – dobry

3. Miejsce i termin przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu ul. A. Sasimowskiego 2, sala konferencyjna w dniu 30.12.2019 r. o godz. 10.05, przez Komisję przetargową. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Borowiu ul. A. Sasimowskiego 2 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż samochodu strażackiego” , oraz wpłacenie wadium wysokości 1000 zł na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Garwolinie Filia w Borowiu Nr 55 9210 0008 0048 6367 2000 0010.  Oferta winna zawierać: nazwę, adres i status prawny oferenta, datę sporządzenia oferty, sposób zapłaty, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia
i przyjmuje je bez zastrzeżeń, proponowaną cenę nabycia, potwierdzenie wpłaty wadium.
W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą, najwyższą cenę nabycia, sprzedający przeprowadzi dodatkowy przetarg ustny ograniczający do oferentów, którzy złożyli te oferty o godz. 1200. W dniu otwarcia oferty oferent, którego oferta będzie przyjęta, zobowiązany jest przed wydaniem mu przedmiotu przetargu do zapłaty ceny najpóźniej w ciągu 7 dni od powiadomienia go o wyniku przetargu. Przedmiot umowy zostanie wydany w dniu zapłaty. Sprzedający nie ponosi winy za wady ukryte w oferowanym do sprzedaży samochodu.  

4. Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawany pojazd:

Uprawnionymi do kontaktu w zakresie udostępniania przedmiotu przetargu do oględzin oraz udzielania informacji jest: Pan Karol Malitka – tel.: 516751331

5. Cena wywoławcza:
Cena wywoławcza (kwota minimalna sprzedaży samochodu) wynosi: 10.000,00 (słownie: dziesięć  tysięcy złotych 00/100).

6. Wadium:
Wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) należy wpłacić nr rachunku bankowego Ochotnicza Straż Pożarna w Chrominie: Bank Spółdzielczy w Garwolinie Filia w Borowiu nr 55 9210 0008 0048 6367 2000 0010. z adnotacją: „Wadium – sprzedaż samochodu strażackiego”, przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od umowy sprzedaży, bądź od wpłaty całości ceny nabycia po podpisaniu umowy.

7. Warunki przystąpienia do przetargu

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu strażackiego ” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Borowiu , do dnia 30.12.2019 r. do godz. 10.00

- Formularza ofertowego, określający oferowaną cenę za przedmiot przetargu (nie niższą niż kwotę minimalną) - załącznik nr 1 do ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym.

- Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu - załącznik nr 2 do ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym. 

 - Dowodu wpłaty wadium

8.  Oferta złożona lub doręczona po terminie nie będzie rozpatrywana.

9.   Oferent wyłoniony w przetargu zostanie zaproszona do podpisania umowy w Urzędzie Gminy w Borowiu w terminie ustalonym przez Sprzedającego (nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania zawiadomienia)

10.       Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia w ciągu siedmiu dni od dnia podpisania umowy na nr rachunku bankowego sprzedającego:
Bank Spółdzielczy w Borowie 55 9210 0008 0048 6367 2000 0010.

11.   Przekazanie samochodu oferentowi nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym po podpisaniu umowy i dokonaniu przez oferenta wpłaty pełnej oferowanej kwoty na konto Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrominie, podane w ogłoszeniu o przetargu.

formularz

projekt umowy

oświadczenie

 

https://sprzedajemy.pl/star-244l-4x4-chromin-2-6bea9f-nr60619719

 

Prezes O.S.P Chromin

Karol Malitka

artykuł nr 2

Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Filipówce

artykuł nr 3

Remont pomieszczeń w budynku Świetlicy Wiejskiej w Łopaciance - zaproszenie do składania ofert

artykuł nr 4

Wykonawcy biorący udział w przetargu na: Przebudowę drogi gminnej nr 130111W w miejscowości Dudka. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.05.2019 Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 130111W w miejscowości Dudka.

artykuł nr 5

Informacja z sesji otwarcia ofert " Modernizacja drogi gminnej nr 130111 W w miejscowości Dudka "