główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na 2021 rok z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Działając na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057), Wójt Gminy Borowie unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na 2021 rok z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ogłoszony 29 lipca 2021r. Zarządzeniem nr 74/2021, z uwagi na fakt, że do dnia zakończenia terminu składania ofert tj. do dnia 20.08.2021r. w ramach w/w konkursu nie wpłynęła żadna oferta.
Załączniki:
Załącznik33 KB
Dostępne podkategorie:
Komunikaty i ogłoszenia - rok 2018