główna zawartość
artykuł nr 56

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Borowie, dnia 03.07.2019 r.

RG.6733.1.3.2019

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie (data wpływu wniosku do tutejszego urzędu w dniu 29.03.2019 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zbiornika małej retencji o powierzchni lustra wody do 5,53ha i głębokości do 2,7m, na który składa się czasza zbiornika z budowlą wpustową i zrzutową, zapora (grobla) ziemna i rów opaskowy, przewidziana do realizacji w miejscowości Borowie na działkach nr 230, 231, 232, 233, 234/1, 234/2, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 403, 412, 414, 417, 418/2, 262, 263, 264/1, 264/7, 264/6, 264/5, 264/4, 269, 270, 271, 272/1, 272/2, 272/3, 273/2 i 329/8.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zakresem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przez cały okres trwania postępowania od chwili ukazania się obwieszczenia podanego do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu, ul. A. Sasimowskiego 2, w pok. nr 5, w godzinach urzędowania 8.00-16.00 osobiście lub telefonicznie pod nr (25) 685 90 70 wew. 23, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

 1. Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl
 3. Sołtys wsi Borowie – tablica ogłoszeń.
artykuł nr 57

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

  Borowie, dnia 08.05.2019 r.

  RG.6733.1.9.2018

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

że w dniu 08.05.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 836/1, 81/2, 683, 238/5, 239/2, 241/2, 242/2, 243/2, 246/2, 247/2, 248/6, 249/2, 250/2, 251/2, 834/7, 834/4, 253,2, 254/2, 256/1, 695 obręb Głosków, gmina Borowie, na wniosek Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie.

Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 8.00-16.00 oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38 za pośrednictwem Wójta Gminy Borowie.

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty ( 14 dni ) w:

 1. Urząd Gminy Borowie ? tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
 2. Biuletyn informacji publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.eobip.pl
 3. Sołtys wsi Głosków – tablica ogłoszeń.

 

 

 

artykuł nr 58

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Borowie, dnia 08.05.2019 r.

  RG.6733.1.8.2018

 

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

że w dniu 08.05.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 15/1, 279, 280 obręb Wilchta; 679, 675, 678, 99/7, 99/10, 99/13, 99/16, 99/19, 102/1, 103/4, 103/6, 106/1, 106/3, 681, 98/7, 683, 230/1 obręb Głosków, gmina Borowie, na wniosek Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie.

Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 8.00-16.00 oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38 za pośrednictwem Wójta Gminy Borowie.

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty ( 14 dni ) w:

 1. Urząd Gminy Borowie ? tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
 2. Biuletyn informacji publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.eobip.pl
 3. Sołtys wsi Głosków – tablica ogłoszeń.
 4. Sołtys wsi Wilchta – tablica ogłoszeń.

 

artykuł nr 59

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

  Borowie, dnia 08.05.2019 r.

  RG.6733.1.1.2019

 

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

że w dniu 08.05.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 90 PE i DN 40 PE o łącznej długości ok. 133,0m planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 183/7, 404 i 398 w miejscowości Borowie, gmina Borowie, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, w imieniu której działa Pełnomocnik Pani Marta Przybysz.

Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 8.00-16.00 oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38 za pośrednictwem Wójta Gminy Borowie.

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty ( 14 dni ) w:

 1. Urząd Gminy Borowie ? tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
 2. Biuletyn informacji publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.eobip.pl
 3. Sołtys wsi Borowie – tablica ogłoszeń.

 

 

 

artykuł nr 60

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

  Borowie, dnia 24.04.2019 r.

  RG.6733.1.6.2018

 

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

że w dniu 24.04.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE o ciśnieniu roboczym 0,5 MPa, przewidziana do realizacji na działkach o nr ewid. 172/26, 172/44 i 172/9 obręb Głosków, gmina Borowie, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, w imieniu której działa pełnomocnik Pani Katarzyna Florek KASFAL – BUD.

Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 8.00-16.00 oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38 za pośrednictwem Wójta Gminy Borowie.

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty ( 14 dni ) w:

 1. Urząd Gminy Borowie ? tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
 2. Biuletyn informacji publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.eobip.pl
 3. Sołtys wsi Głosków – tablica ogłoszeń.