główna zawartość
artykuł nr 31

Zarządzenie w sprawie wyłączenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Borowie

Zarządzenie w sprawie wyłączenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Borowie
Załączniki:
Załącznik 50 KB
artykuł nr 32

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Borowie z dnia 18.08.2020 r. (data wpływu wniosku do tutejszego urzędu w dniu 21.08.2020 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej planowanej do realizacji na działkach o nr ewid.: 2 i 449/2 obręb Borowie; 530, 502, 500 i 510/2 obręb Jaźwiny; 595 obręb Gózd, gmina Borowie.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zakresem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przez cały okres trwania postępowania od chwili ukazania się obwieszczenia podanego do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu, ul. A. Sasimowskiego 2, w pok. nr 5, w godzinach urzędowania 8.00-16.00 osobiście lub telefonicznie pod nr (25) 685 90 70 wew. 23, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

 1. Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl
 3. Sołtys wsi Borowie – tablica ogłoszeń.
 4. Sołtys wsi Gózd – tablica ogłoszeń
 5. Sołtys wsi Jaźwiny – tablica ogłoszeń
artykuł nr 33

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Borowie z dnia 18.08.2020 r. (data wpływu wniosku do tutejszego urzędu w dniu 21.08.2020 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z sieciową pompownią wody planowanej do realizacji na działkach o nr ewid.: 204, 332/1 i 332/2 obręb Stara Brzuza, 430 i 431 obręb Filipówka, 124 obręb Brzuskowola, 500/1 i 501 obręb Gościewicz, gmina Borowie.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zakresem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przez cały okres trwania postępowania od chwili ukazania się obwieszczenia podanego do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu, ul. A. Sasimowskiego 2, w pok. nr 5, w godzinach urzędowania 8.00-16.00 osobiście lub telefonicznie pod nr (25) 685 90 70 wew. 23, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

 1. Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl
 3. Sołtys wsi Stara Brzuza – tablica ogłoszeń.
 4. Sołtys wsi Filipówka – tablica ogłoszeń
 5. Sołtys wsi Brzuskowola – tablica ogłoszeń
 6. Sołtys wsi Gościewicz – tablica ogłoszeń
artykuł nr 34

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

 

że w dniu 27 sierpnia 2020 roku, na wniosek P.P.H.U. ”ANNA” Wojciech Bogucki z siedzibą Jatne 54A, 08-430 Celestynów z dnia 31 marca 2020 r., zmienionego w dniu 25 maja 2020 r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prowadzenie przetwarzania i transportu odpadów tworzyw sztucznych o kodach: 02 01 04, 07 02 13, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06, 17 02 03, 19 12 04, na działce nr ew. 288 obręb Borowie g. Borowie”, które zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

  Z treścią przedmiotowej decyzji oraz ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie w tym: opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie, pok. nr 5 w godz. 8.00-16.00.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www. www.borowie.4bip.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Gminy przy ul. A. Sasimowskiego 2 i tablicy ogłoszeń sołectwa Borowie. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

 1. Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl
 3. Sołtys wsi Borowie – tablica ogłoszeń.

 

artykuł nr 35

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą ooś”), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm, zwanej dalej „kpa”) zawiadamiam strony postępowania, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek P.P.H.U. ”ANNA” Wojciech Bogucki z siedzibą w Jatne 54A, 08-430 Celestynów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prowadzenie przetwarzania i transportu odpadów tworzyw sztucznych o kodach: 02 01 04, 07 02 13, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06, 17 02 03, 19 12 04, na działce nr ew. 288 obręb Borowie g. Borowie”, w tym wymagane prawem:

- opinia sanitarna Nr ZNS/36/2020 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie, pismo znak: ZNS.4510.23.2020 z dnia 15.06.2020 r., stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia,

- pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie, pismo znak: WA.ZZŚ.6.435.47M.2020.MW z dnia 16.07.2020 r., wyrażające opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazujące konieczność określenia w decyzji warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nakładające obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś z uwzględnieniem elementów zawartych w piśmie PGWWP DZZ w Warszawie,

- opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie pismo znak: WOOŚ-I.4220.764.2020.ML z dnia 22.06.2020 r. wyrażające opinię że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 Zgodnie z art. 10 kpa zawiadamiam strony postępowania, że przed wydaniem decyzji, strony mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją, a także wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Dokonać tego mogą w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie, pokój nr 5 w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 16.00 w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie informuję, iż uwagi na konieczność zapewnienia stronom postępowania możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, na podstawie art. 36 § 2 kpa, Wójt Gminy Borowie zawiadamia strony, że decyzja w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia zostanie wydana do dnia 25 września 2020 r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Gminy w Borowiu przy ul. Sasimowskiego 2 oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Borowie. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  Mając na uwadze art. 36 § 1 Kpa informuję, iż stronom przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

 1. Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl
 3. Sołtys wsi Borowie – tablica ogłoszeń.