główna zawartość
artykuł nr 6

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Załączniki:
Załącznik 364 KB
artykuł nr 7

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Załączniki:
Załącznik 228 KB
artykuł nr 8

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Załączniki:
Załącznik 229 KB
artykuł nr 9

Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie

  Borowie, dnia 27.07.2021 r.

  DP.6733.1.3.2021.RB

 

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

że w dniu 27.07.2021 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej,  planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 531, 341/7, 439, 342/11, 342/13, 343/3, 530 obręb Borowie na wniosek Gminy Borowie, ul. Aleksandra Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie.

Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 8.00-16.00 oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38 za pośrednictwem Wójta Gminy Borowie.

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty ( 14 dni ) w:

  1. Urząd Gminy Borowie ? tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
  2. Biuletyn informacji publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.bip.borowie.pl
  3. Sołtys wsi Borowie – tablica ogłoszeń.

 

 

 

Załączniki:
Załącznik 29 KB
artykuł nr 10

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 741) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

 

zawiadamiam,

że w dniu 13.07.2021 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 208, 170/5, 170/7 obręb Kamionka, na wniosek Gminy Borowie ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie.

Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 8.00-16.00 oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38 za pośrednictwem Wójta Gminy Borowie.

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty ( 14 dni ) w:

  1. Urząd Gminy Borowie ? tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
  2. Biuletyn informacji publicznej Urzędu Gminy Borowie: bip.borowie.pl
  3. Sołtys wsi Kamionka – tablica ogłoszeń.