główna zawartość
artykuł nr 61

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Borowie, dnia 08.02.2019 r.

RG.6733.1.7.2018

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

zawiadamiam,

że w dniu 08.02.2019 r. Wójt Gminy Borowie wydał, na rzecz Wnioskodawcy – Gmina Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na dobudowie budynku garażowego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowiu, planowanej do realizacji na działce o nr ewid. 194/9 obręb Borowie, gmina Borowie.

Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 8.00-16.00 oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Siedlcach, ul. J. Piłsudskiego 38 za pośrednictwem Wójta Gminy Borowie.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty ( 14 dni ) w:

  1. Urząd Gminy Borowie ? tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
  2. Biuletyn informacji publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.eobip.pl
  3. Sołtys wsi Borowie – tablica ogłoszeń.
artykuł nr 62

Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie

Borowie, dnia 10.01.2019 r.

RG.6733.1.2.2019

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie


 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie (data wpływu wniosku do tutejszego urzędu w dniu 10.01.2019r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 86/3, 88/2, 89/1, 90/2, 272, 53/2 obręb Wilchta, gmina Borowie.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zakresem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przez cały okres trwania postępowania od chwili ukazania się obwieszczenia podanego do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu, ul. A. Sasimowskiego 2, w pok. nr 5, w godzinach urzędowania 8.00-16.00 osobiście lub telefonicznie pod nr (25) 685 90 70 wew. 23, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl

Sołtys wsi Wilchta – tablica ogłoszeń.

 

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 63

Obwieszczenie Wójta Gminy

Borowie, dnia 10.01.2019 r.

  RG.6733.1.5.2018


 

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie


 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

 

zawiadamiam,

że w dniu 10.01.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV, planowanej do realizacji na działce o nr ewid. 21 obręb Iwowe, gmina Borowie, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu której działa Pełnomocnik WATE Tomasz Borkowski.

Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 8.00-16.00 oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38 za pośrednictwem Wójta Gminy Borowie.

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty ( 14 dni ) w:

Urząd Gminy Borowie ? tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.eobip.pl

Sołtys wsi Iwowe – tablica ogłoszeń.

 

 

Po upływie terminu uwidocznienia, obwieszczenie Wywieszono dnia…………………………………………

należy niezwłocznie odesłać na adres:

Urząd Gminy w Borowiu

ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie Zdjęto dnia……………………………………………………

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(pieczęć urzędu oraz podpis osoby upoważnionej do wywieszenia i zdjęcia obwieszczenia)

 

artykuł nr 64

Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie

Borowie, dnia 09.01.2019 r.

RG.6733.1.1.2019

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie


 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

zawiadamiam,

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa (data wpływu wniosku do tutejszego urzędu w dniu 07.01.2019 r.), w imieniu której działa Pełnomocnik Pani Marta Przybysz, reprezentujący firmę „INSTAN” Instalatorstwo Gazowe i Sanitarne Andrzej Tomasz Noskiewicz z siedzibą w Zielonce przy ul. Kołłątaja 58, 05-220 Zielonka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 90 PE i DN 40 PE, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 183/7 i 404 w miejscowości Borowie, gmina Borowie.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zakresem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przez cały okres trwania postępowania od chwili ukazania się obwieszczenia podanego do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu, ul. A. Sasimowskiego 2, w pok. nr 5, w godzinach urzędowania 8.00-16.00 osobiście lub telefonicznie pod nr (25) 685 90 70 wew. 23, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl

Sołtys wsi Borowie – tablica ogłoszeń.

 

 

Po upływie terminu uwidocznienia, obwieszczenie Wywieszono dnia…………………………………………

należy niezwłocznie odesłać na adres:

Urząd Gminy w Borowiu

ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie Zdjęto dnia……………………………………………………

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(pieczęć urzędu oraz podpis osoby upoważnionej do wywieszenia i zdjęcia obwieszczenia)

obrazek
artykuł nr 65

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

RG.6220.1.1.2018

Borowie, dnia 12.12.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie


 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)

informuję,

że w dniu 12 grudnia 2018 roku, na wniosek Gospodarstwa Rolnego w Mieni Przemysław Szopa z siedzibą Mikanów 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki z dnia 19 lutego 2018 roku, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na rozbudowie gospodarstwa rolnego położonego na działkach o nr ewid. gr. 632/1, 632/5, 632/7, 632/10, 632/11 obręb Gózd, gmina Borowie, powiat garwoliński, województwo mazowieckie.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie w tym: raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie oraz postanowieniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, pok. 5 w godz. 8.00-16.00. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: bip.borowie.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Gminy przy ul. Sasimowskiego 2 i tablicy ogłoszeń sołectwa Łopacianka.

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:
1.  Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
2.  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: bip.borowie.pl
3.  Sołtys wsi Gózd – tablica ogłoszeń.