główna zawartość
artykuł nr 26

Zawiadomienie o VI sesji Rady Gminy Borowie

artykuł nr 27

Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Borowie

artykuł nr 28

Zawiadomienie o IV sesji rady Gminy Borowie

Zapraszam na obrady IV sesji Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu 11 marca 2019 roku o godz. 14:00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie  IV sesji Rady Gminy.

2.   Przyjęcie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy.

4.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borowie w 2019 roku

5.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie świadczeń przyznanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

11.  Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu.

13.  Sprawozdanie z wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Borowie.

14.  Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.

15.  Zapytania, interpelacje i sprawy różne.

16.  Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy.

 

artykuł nr 29

Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Borowie

Zapraszam na obrady III sesji Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu
28 grudnia 2018 roku o godz. 1400, w Urzędzie Gminy Borowie
z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie  III sesji Rady Gminy.

2.   Przyjęcie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.

4.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Borowie na rok 2019.

5.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

8.   Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.

9.   Zapytania, interpelacje i sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy.