główna zawartość
artykuł nr 16

Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie - sieć wodno-kanalizacyjna Kamionka

Załączniki:
Załącznik 31 KB
artykuł nr 17

Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie - sieć kanalizacyjna Borowie

obrazek
Załączniki:
Załącznik 30 KB
artykuł nr 18

Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie - sieć kanalizacyjna Borowie

Załączniki:
Załącznik 30 KB
artykuł nr 19

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. wykonanie urządzeń wodnych na dz. nr ew. 230-233, 234/1, 234/2, 234-251, 412, 417, 418/2, 262, 263, 264/1, 264/7, 264/6, 264/5, 264/4, 269-271, 272/1, 272/2, 272/3, 273/2 i 329/8 obręb Borowie, gm. Borowie:
 • budowę zbiornika wodnego wraz z budowlą wpustową i zrzutową;
 • przebudowę koryta cieku "Dopływ spod Borowie" (rzeki Borowianki) w km 5+256-5+712;
 • przebudowę rowu R-B2;
 • przebudowę zbieraczy;
 • likwidację trzech rowów, wylotu kolektora ?20 w km rzeki Borowianki 5+426 i dwóch wylotów na dz. nr ew. 233 i 270;
 1. piętrzenie wód powierzchniowych cieku "Dopływ spod Borowia" na budowli zrzutowej ze zbiornika i magazynowanie wód w zbiorniku;
 2. pobór wód powierzchniowych z cieku "Dopływ spod Borowia" budowlą wpustową.
artykuł nr 20

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 02.03.2021 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN – 0,4 kV i Sn – 15 kV wraz z kanalizacją kablową sterowania oraz stacji transformatorowych 15/0,4 kV kontenerowych planowanej do realizacji na działkach o nr ewid.: 428, 530, 531, 343/3, 339/2, 338/3, 431/1, 444, 268/2, 268/1, 525, 310/1, 329/8, 207/1, 206, 205, 413/1, 413/14, 228, 404, 406/1, 413/13, 195/2, 300/30, 300/2, 398, 300/29, 300/28, 300/21, 300/23, 300/16, 301/15, 301/16, 302/1, 300/14, 302/8, 302/9, 435/1, 443/1 obręb Borowie; 376, 286/1, 287/2, 401 obręb Nowa Brzuza; 332/1, 178, 86/3, 88, 348/1, 348/2 obręb Stara Brzuza, gmina Borowie, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A 16, 30-340 Lublin, w imieniu której działa Pełnomocnik Pan Krzysztof Szczepanek, reprezentujący firmę Instal – Projekt Krzysztof Szczepanek z siedzibą przy ul. Konarskiego 23, 08-400 Garwolin.

Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 8.00-16.00 oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38 za pośrednictwem Wójta Gminy Borowie.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

 1. Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.bip.borowie.pl
 3. Sołtys wsi Borowie – tablica ogłoszeń.
 4. Sołtys wsi Nowa Brzuza – tablica ogłoszeń

Sołtys wsi Stara Brzuza – tablica ogłoszeń