główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że na wniosek Gminy Borowie z/s ul. A. Sasimowskiego 2 , 08-412 Borowie (data wpływu wniosku do tutejszego urzędu w dniu 10.12.2021r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej, planowanej do realizacji na działce o nr ewid. 358/1 w miejscowości Nowa Brzuza obręb Borowie.
Zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zakresem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przez cały okres trwania postępowania od chwili ukazania się obwieszczenia podanego do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu, ul. A. Sasimowskiego 2, w pok. nr 4, w godzinach urzędowania 8.00-16.00 osobiście lub telefonicznie pod nr (25) 685 90 70 wew. 24, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.
Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:
1. Urząd Gminy Borowie ? tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl
3. Sołtys wsi Nowa Brzuza - tablica ogłoszeń.