główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o wyniku naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej

W dniu 30 lipca 2021 roku zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Borowie i tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ogłoszenie dotyczące naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego zlecanego sektorowi pozarządowemu w 2021 roku.W wyznaczonym terminie tj. do dnia 13 sierpnia 2021 roku żadna organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) nie wskazały osób do składu Komisji Konkursowej.Zgodnie z art. 15 ust. 2da pkt 1 ww. ustawy, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji Konkursowej może ona działać bez udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Biorąc pod uwagę powyższe, przedmiotowe Komisje Konkursowe działać będą bez udziału przedstawicieli ww. organizacji i podmiotów.
Dostępne podkategorie:
Komunikaty i ogłoszenia - rok 2018