główna zawartość
artykuł nr 1

Deklaracja dostępności

Gmina Borowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Gminy Borowie.


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2004-09-22
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-10-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

HTML5
WCAG 2.0 (minimum AA)
Serwis spełnia wszelkie normy Europejskie zawarte w dokumentach:

Unii Europejskiej:

Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006 r.
Inicjatywa i2010
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r.
ONZ: Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Nagrania z sesji Rady Gminy Borowie nie posiadają napisów dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Część skanowanych dokumentów nie posiada warstwy tekstowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe


Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Ositek, marcin@borowie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (25)685 90 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Urzędu Gminy Borowie otrzymają niezbędną pomoc.
  2. Bezpośrednio przed wejściem do budynku Urzędu Gminy Borowie zlokalizowane jest miejsce parkingowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Korzystać z niego mogą wszystkie osoby niepełnosprawne.
  3. Budynek posiada jedno wejście z poziomu gruntu.
  4. Wejście do budynku wyposażone jest w standardowe drzwi oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Dzięki temu dostępne są wszystkie pomieszczenia na parterze budynku Urzędu Gminy. Na parterze budynku funkcjonuje Biuro Obsługi Interesanta, którego pracownicy służą pomocą w załatwianiu spraw przez osoby niepełnosprawne.
  5. W budynku Urzędu Gminy znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
  6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma także urządzeń dla osób z wadami słuchu, informacji głosowych, pętli indukcyjnej.
  7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.