główna zawartość
artykuł nr 26

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

że w dniu 27.11.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 402, 175/3, 176/1, 177/1, 178/1 i 403 obręb Borowie, na Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie.

Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 8.00-16.00 oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38 za pośrednictwem Wójta Gminy Borowie.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

 1. Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl

Sołtys wsi Borowie – tablica ogłoszeń.

artykuł nr 27

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

że w dniu 27.11.2020 r. została wydana decyzja o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 164 i 682 obręb Głosków, na wniosek Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie.

Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 8.00-16.00 oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38 za pośrednictwem Wójta Gminy Borowie.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

 1. Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl
 3. Sołtys wsi Głosków – tablica ogłoszeń.
artykuł nr 28

Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenie projektu robót geologicznych w celu rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia "Prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice-Łuków (C-E 20)", zadanie nr 2, od km 71+351 do km 161+160; gm. Góra Kalwaria, pow. piaseczyński, gm. Karczew, Sobienie-Jeziory, Celestynów i Osieck, pow. otwocki; gm. Pilawa, Garwolin, Parysów i Borowie, pow. garwoliński; woj. mazowieckie; gm. Stoczek Łukowski, m. Stoczek Łukowski, gm. Stanin i Łuków, m. Łuków, pow. łukowski, woj. lubelskie."

Załączniki:
Załącznik 514 KB
artykuł nr 29

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek firmy Instal – Projekt Krzysztof Szczepanek z siedzibą w Garwolinie przy ul. Konarskiego 23, 08-400 Garwolin z dnia 04.09.2020 r. (zmieniony w dniu 09.10.2020 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN – 0,4 kV i Sn – 15 kV wraz z kanalizacją kablową sterowania oraz stacji transformatorowych 15/0,4 kV kontenerowych planowanej do realizacji na działkach o nr ewid.: 428, 530, 531, 343/3, 339/2, 338/3, 431/1, 444, 268/2, 268/1, 525, 310/1, 329/8, 207/1, 206, 205, 413/1, 413/14, 228, 404, 406/1, 413/13, 195/2, 300/30, 300/2, 398, 300/29, 300/28, 300/21, 300/23, 300/16, 301/15, 301/16, 302/1, 300/14, 302/8, 302/9, 435/1, 443/1 obręb Borowie; 376, 286/1, 287/2, 401 obręb Nowa Brzuza; 332/1, 178, 86/3, 88, 348/1, 348/2 obręb Stara Brzuza, gmina Borowie.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zakresem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przez cały okres trwania postępowania od chwili ukazania się obwieszczenia podanego do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu, ul. A. Sasimowskiego 2, w pok. nr 5, w godzinach urzędowania 8.00-16.00 osobiście lub telefonicznie pod nr (25) 685 90 70 wew. 23, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

 1. Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl
 3. Sołtys wsi Borowie – tablica ogłoszeń.
 4. Sołtys wsi Nowa Brzuza – tablica ogłoszeń
 5. Sołtys wsi Stara Brzuza – tablica ogłoszeń
artykuł nr 30

Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie

RG.6540.1.2020   Borowie, dnia 27.10.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Borowie

 

  Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późn. zm.), w powiązaniu z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1064 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 27 października 2020 roku zostało wydane postanowienie pozytywnie opiniujące projekt rozstrzygnięcia robót geologicznych w celu rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich podłoża dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia „Prace na linii kolejowej Nr 12 Skierniewice – Łuków (C-E 20)”, zadanie nr 2, od km 71+351 do km 161+160; gm. Góra Kalwaria, pow. piaseczyński, gm. Karczew, Sobienie – Jeziory, Celestynów i Osieck, pow. otwocki; gm. Pilawa, Garwolin, Parysów i Borowie, pow. garwoliński; woj. mazowieckie; gm. Stoczek Łukowski; m. Stoczek Łukowski, gm. Stanin i Łuków, m. Łuków, pow. łukowski, woj. lubelskie.

  Informuje się, iż strony postępowania na podstawie art. 10 § 1 K.p.a. mają prawo uczestniczyć w każdym stadium toczącego się postępowania.

W związku z powyższym informuje się, iż z treścią przedmiotowego postanowienia oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, pokój nr 5, w terminie 7 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

 

Załączniki:

Postanowienie RG. 6540.1.2020 z dnia 27 października 2020 roku

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (7 dni) w:

 1. Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl

 

 

 

Po upływie terminu uwidocznienia, obwieszczenie Wywieszono dnia…………………………………………

należy niezwłocznie odesłać na adres:

Urząd Gminy w Borowiu

ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie   Zdjęto dnia……………………………………………………

Załączniki:
Postanowienie 101 KB