główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 741) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735)
zawiadamiam,
że w dniu 26 listopada 2021 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie strażnicy OSP w Borowiu, planowanej do realizacji na działce o nr ewid. 194/9 w miejscowości Borowie, na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowiu, ul. Leona Popławskiego 4, 08-412 Borowie.
Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie w pok. Nr 4 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 8.00-16.00 oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38 za pośrednictwem Wójta Gminy Borowie.
Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty ( 14 dni ) w:
1. Urząd Gminy Borowie ? tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
2. Biuletyn informacji publicznej Urzędu Gminy Borowie: bip.borowie.pl
3. Sołtys wsi Borowie - tablica ogłoszeń.