główna zawartość
artykuł nr 46

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Borowie, dnia 12.12.2019 r.

RG.6733.1.12.2019

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów (data wpływu wniosku do tutejszego urzędu w dniu 06.12.2019r.), w imieniu której działa Pełnomocnik Pan Piotr Płachta, reprezentujący firmę „INSTAN” Instalatorstwo Gazowe i Sanitarne Andrzej Tomasz Noskiewicz z siedzibą w Zielonce przy ul. Kołłątaja 58, 05-220 Zielonka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN63PE o długości ok. 230,0m, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 683, 238/5, 239/2, 241/2, 242/2, 243/2, 246/2, 247/2 i 248/6 obręb Głosków.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zakresem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przez cały okres trwania postępowania od chwili ukazania się obwieszczenia podanego do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu, ul. A. Sasimowskiego 2, w pok. nr 5, w godzinach urzędowania 8.00-16.00 osobiście lub telefonicznie pod nr (25) 685 90 70 wew. 23, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

 1. Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl
 3. Sołtys wsi Głosków – tablica ogłoszeń.

 

artykuł nr 47

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

RG.6220.1.5.2019                                                                                                 Borowie, dnia 29.11.2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Borowie

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

 

informuję,

 

że w dniu 29 listopada 2019 roku, na wniosek Pani Zuzanny Lis będącej pełnomocnikiem firmy New Energy Investmens Sp. z o.o. ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa z dnia 15.07.2019 r. (data wpływu do tutejszego urzędu w dniu 17.07.2019 r., uzupełniony w dniu 31.07.2019 r.), została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego mającego na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ewid. 344, 345, 346/2 obręb ewidencyjny Iwowe, położonej w gminie Borowie”.

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie w tym: z kartą informacyjną przedsięwzięcia, pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie oraz opinią wodnoprawną Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, pok. 5 w godz. 8.00-16.00. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: bip.borowie.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Gminy przy ul. Sasimowskiego 2 i tablicy ogłoszeń sołectwa Iwowe.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

 1. Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: bip.borowie.pl
 3. Sołtys wsi Iwowe – tablica ogłoszeń.

 

 

 

 

Po upływie terminu obwieszczenia, obwieszczenie                     Wywieszono   dnia:……………………........

należy niezwłocznie odesłać na adres:

Urząd Gminy Borowie

ul. A. Sasimowskiego 2                                                                             Zdjęto dnia:……………………........

08-412 Borowie

 

 

artykuł nr 48

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

  RG.6733.1.6.2019

 

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

że w dniu 08.11.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia ?63PE o długości ok. 95,0m i ciśnieniu 0,4MPa, przewidziana do realizacji na działce o nr ewid. 179/1 obręb Wilchta oraz na działkach o nr ew. 3/3, 3/2, 2/11 obręb Dudka, gmina Borowie, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, w imieniu której działa Pełnomocnik Pani Elżbieta Marta Czamara - Szyszkowska, reprezentujący firmę ZUH Instalacji Sanitarnych i Gazowych Ryszard Czamara ul. Nadwodna 12, 08-400 Garwolin.

Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 8.00-16.00 oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38 za pośrednictwem Wójta Gminy Borowie.

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty ( 14 dni ) w:

 1. Urząd Gminy Borowie ? tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
 2. Biuletyn informacji publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.eobip.pl
 3. Sołtys wsi Dudka – tablica ogłoszeń.
 4. Sołtys wsi Wilchta – tablica ogłoszeń.

 

 

 

artykuł nr 49

Obwieszczenie Wójta Gminy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie publicznego żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidziana do realizacji na działce o nr ewid. 525, w zabudowie usług oświaty, w miejscowości Borowie

artykuł nr 50

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Borowie, dnia 03.10.2019 r.

RG.6733.1.9.2019

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek z dnia 27.09.2019 r. Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 679, 675, 99/7, 99/10, 99/13, 99/16, 99/19, 102/1, 103/4, 103/6, 106/1, 678, 681 obręb Głosków oraz na działkach o nr ew. 279, 3, 280 obręb Wilchta, gmina Borowie.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zakresem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przez cały okres trwania postępowania od chwili ukazania się obwieszczenia podanego do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu, ul. A. Sasimowskiego 2, w pok. nr 5, w godzinach urzędowania 8.00-16.00 osobiście lub telefonicznie pod nr (25) 685 90 70 wew. 23, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

 1. Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl
 3. Sołtys wsi Wilchta – tablica ogłoszeń.
 4. Sołtys wsi Głosków – tablica ogłoszeń.