główna zawartość
artykuł nr 1

Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 3 grudnia 2018 roku o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, uczestniczącego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy Borowie, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Załączniki:
Załącznik 69 KB
artykuł nr 2

Zawiadomienie

RG.6830.4.2017

Borowie, 29.11.2018r.

Zawiadomienie

 

Wójt Gminy Borowie zawiadamia że na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 1989r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne” ( t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2101 ) oraz art. 43, 104 i 107 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ) w dniu 28.11.2018r. została wydana decyzja nr RG.6830.4.2017 o rozgraniczeniu pomiędzy nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad a nieruchomościami sąsiednimi położonymi we wsiach: Głosków, Wilchta, Słup Pierwszy, Dudka, Nowa Brzuza, Chromin, Łopacianka.

Zawiadomienie bądź doręczenie na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ) uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Borowie.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600 w Urzędzie Gminy w Borowiu.

artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, będących własnością Gminy Borowie, położonych we wsi Iwowe.

artykuł nr 4

Informacja o otrzymaniu dotacji ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 5 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.